• Program
  • >
  • The Jerusalem Connection
345

Haim Be'er and Nir Baram | Photos: Dani Machlis, Osnat Krasnanski